עקרון הקטנת הנזק

סעיף 14 (א) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) קובע כי אין המפר חייב בפיצויים בעד נזק, שהנפגע יכול היה, באמצעים סבירים, למנוע או להקטין: https://www.nevo.co.il/laws/#/5fe46351521b0561886efb58

בחוק לא קיימת חובה מפורשת בדבר החובה להקטין את הנזק, אלא שעפ”י ההלכה הפסוקה, על הניזוק מוטלת החובה לפעול באופן סביר (כפי שהיה מצופה מאדם אחר במצבו) להפחתת הנזק שגרם לו המזיק.

הלכת “הקודחים” (ע”א 592/66 פ”ד כא(1) 281, “הקודחים” נתניה בע”מ נ’ נסים ביטון ו-2 אח’), הוא פסק הדין המנחה של בהמ”ש העליון שהחיל את דוקטרינת הקטנת הנזק בפסיקה, שם נקבע בזו הלשון: “הכל מסכימים, כי על התובע מוטלת חובה לנקוט בכל צעד סביר להקטין את ההפסד שנגרם לו כתוצאה ממעשה העוול של הנתבע והוא אינו יכול לזכות בפיצוי על הפסד כזה אשר היה יכול למנעו אלא שמחמת מעשה או מחדל בלתי סביר לא השכיל למנעו”.

במילים אחרות, תובע שלא יעשה פעולות סבירות להקטין את הנזק שנגרם לו כתוצאה מהעוולה, לא יוכל לזכות במלוא הפיצוי שהיה מקבל אלמלא נקט באותם אמצעים סבירים להקטנת ההפסד שנגרם לו. הניזוק מחויב לפעול להקטנת הזנק, לא רק לטובת האינטרס האישי שלו, כי אם גם לטובת האינטרס של המזיק.

בתי המשפט מחילים על תובעים בנזיקין את אחריות הקטנת הנזק, שעה שהתובעים, לא עושים מספיק כדי להטיב את מצבם באמצעים סבירים העומדים לרשותם. כך תובעים מוצאים עצמם עם פיצויים מופחתים, אשר לא משקפים את הנזק שנגרם להם.

עקרון הקטנת הנזק הוא רחב ופותח לציבור התובעים בנזיקין אפשרויות מיצוי רבות, במאמץ סביר.

נזכיר בקצרה שלצד עקרון הקטנת הנזק, עומד עקרון האשם התורם. ניתן לומר שיש דמיון בין העקרונות, אך גם שוני . נעמוד על ההבדלים למען הסדר הטוב.

עקרון הקטנת הנזק אשם תורם
יציר הפסיקה מכוח החוק – סעיף 68 לפקודת הנזיקין
קיזוז הנזק שניתן היה להקטין הפחתה משיעור הפיצויים בהתאם לאחוז שיעור האשם התורם שיבקע בית המשפט
חל מיד לאחר קרות האירוע הנזיקי (נבחן לפי התנהגות התובע כשהנזק כבר קרה) חל טרם קרות האירוע הנזיקי (נבחן לפי התנהגות התובע בנקודת הזמן שלפני הנזק ובמהלכו)

אז איך בכל זאת נוכל להרים את הנטל ולהוכיח לבית המשפט שעשינו כל שביכולתנו להקטין את הנזק?

למשל:

  1. בנזקי גוף: ביצוע טיפולי פיזיותרפיה / הידרותרפיה לחיזוק השרירים בתביעה לנזק גוף עם פגיעה אורתופדית.
  2. קבלת טיפול תרופתי שהומלץ ע”י רופא, ע”מ לשפר את המצב הבריאותי שנגרם מהעוולה.
  3. בנקי רכוש: הזמנת קבלן שיפוצים לאיטום מקור נזילה שמקורה בשכנים.

כל אלו הן דוגמאות פשוטות לביצוע אך מחזיקות בהשפעה מכרעת בבואנו לתבוע פיצוי בגין נזק. המסקנה היא שתובע צריך להוכיח, בין היתר, שפעל להקטנת הנזק, באופן סביר. אין ציפייה או דרישה מהתובע שייצא מגדרו להקטנת נזקיו, אך כן שיפעל ולא יישאר אדיש להחמרת המצב.

 

Klugman-law.com

*אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.